Regulamin korzystania z serwisu UlicaBankowa.pl

§1Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu UlicaBankowa.pl („Serwis”) przez jego użytkowników („Użytkownicy”).

Właścicielem Serwisu jest Yokweb z siedzibą w Swords, ul. 1 Cedar Park w Irlandii, zarejestrowany pod numerem 471191, VAT IE3200197N, adres e-mail: team@yokweb.com, zwany dalej: „Usługodawcą”.

Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy dla Użytkowników usługi, zwane dalej: „Usługami”, polegające na umożliwieniu korzystania z porównywarki towarów lub usług (wraz z infrastrukturą towarzyszącą), zwanych dalej „Produktami”, sprzedawanych lub świadczonych przez świadczeniodawców („Świadczeniodawca”), służącej do wyszukiwania i porównywania przez Użytkownika prezentacji Produktów.

Porównywarka może dotyczyć dowolnych Produktów, w szczególności produktów finansowych banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, firm pożyczkowych, leasingodawców, ubezpieczycieli i innych podmiotów, takich jak: kredyty (w tym gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne, samochodowe, refinansowane, dla firm, na działalność, inwestycyjne, karty kredytowe); pożyczki (gotówkowe, hipoteczne); lokaty (bankowe, progresywne, strukturyzowane, fundusze inwestycyjne, polisolokaty); konta (w tym oszczędnościowe, konta osobiste); leasing; faktoring; ubezpieczenia oraz produktów niefinansowych, takich jak usługi operatorów gsm.

Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do świadczenia przez Usługodawcę usług polegających na zawarciu za pośrednictwem Serwisu umowy ubezpieczenia. Produkty te znajdują się na stronie Serwisu w dziale „Ubezpieczenia”. Zasady świadczenia tego typu usług określa odrębny regulamin.

Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu w dziale „Warto wiedzieć” mają charakter wyłącznie opiniodawczy oraz informacyjny i stanowią prywatny pogląd ich autorów. Artykuły dotyczące podatków zamieszczone na Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i stanowią publikacje zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowią porady ani opinii podatkowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r., Nr 102, poz. 475 ze zm.) i są odzwierciedleniem poglądów wyrażonych przez autorów publikacji. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się do nich.

Korzystanie z Usług jest nieodpłatne.

Do korzystania z Usług nie jest konieczna rejestracja w Serwisie.

Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Użytkownikiem a Świadczeniodawcą w szczególności dotyczących Produktów. Wszelkie roszczenia z tytułu Produktu Użytkownik kieruje bezpośrednio do Świadczeniodawcy. Rola Usługodawcy sprowadza się jedynie do zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z porównywarki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem Świadczeniodawcy, chyba, że Regulamin wprost stanowi inaczej.

Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.

Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów oraz baz danych, przysługują Usługodawcy. Serwis stanowi bazę danych Produktów podlegającą ustawie o ochronie baz danych. Ochronie podlega zarówno Serwis jako całość, a także wszelkie poszczególne jego elementy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materiałów itp. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Za naruszenie praw autorskich lub praw do baz danych z Serwisu pobierana będzie opłata w wysokości co najmniej trzykrotności minimalnej opłaty licencyjnej, która wynosi: 250 000 zł rocznie, zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie (w szczególności w dziale „Porady”) ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej na 100 zł rocznie od 1000 znaków tekstu, bez spacji, wraz z przypisami.

Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, w szczególności informacje o Produktach są jedynie ich prezentacjami. Określenie „korzystanie z Usługi” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z Serwisu”, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

§2 Kontakt z Usługodawcą

Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez:

 • Pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: team@yokweb.com

Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 (dziewiąta) - 17 (siedemnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi tak szybko jak jest to możliwe, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń.

§3 Użytkownik

Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, tj. mająca ukończone 18 lat lub więcej (jeśli prawo kraju, którego jest mieszkańcem lub obywatelem przewiduje wyższy wiek pełnoletniości) oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Danych (Treści) o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Wszelkie dane podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Usługi muszą być zgodne z prawdą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i majątkową za podanie danych niezgodnych z prawdą.

Osoba, która chce korzystać z Usług Serwisu, musi przeczytać i zaakceptować Regulamin. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem https://ulicabankowa.pl/regulamin/ w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

§4 Ochrona danych osobowych

Usługodawca gwarantuje swoim klientom zachowanie poufności danych osobowych, nie udostępnianie (bez wyraźnej zgody klienta) osobom trzecim zgodnie z unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych: General Data Protection Regulation (GDPR), czyli Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych obowiązującym od dnia 25.05.2018. Sposób zachowania prywatności klientów Usługodawcy został opisany w dokumencie Polityka Prywatności.

Klienci mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych znajdujących się w bazie serwisu na zasadach opisanych w Polityka Prywatności.

Usługodawca jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych objętych umową podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody Usługobiorcy. W takiej sytuacji, Usługodawca zobowiązuje się zapewnić, aby podmiot trzeci wdrożył i utrzymywał odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wymagane przez przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

§5 Informacja handlowa

Użytkownik może (ale nie musi) wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących („Partnerzy”) lub Świadczeniodawców informacji handlowej lub materiałów marketingowych - np. elektronicznego biuletynu ("Newsletter"), z ofertami Produktów Informacje te będą wysyłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

Newsletter w szczególności może zawierać najnowsze dane, opinie, komentarze związane z tematyką kredytów hipotecznych, gotówkowych, samochodowych, funduszy inwestycyjnych, kart kredytowych i innych Produktów. Mogą być to również informacje marketingowe od Partnerów Usługodawcy w zakresie oferowanych przez nich Produktów.

Zgoda, o której mowa wyżej, może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie do Usługodawcy e-maila lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Serwisu.

§6 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

Do korzystania z Serwisu wymagane są:

 • Stały dostęp do Internetu;
 • Poprawnie skonfigurowana aktualna przeglądarka internetowa
 • Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
 • Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 • Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu.

Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

§7 Złożenie Zapytania Wstępnego o Produkt(-y)

Osoba, która jest zainteresowana Produktem, składa "Zapytanie Wstępne" dotyczące wybranego rodzaju Produktu za pomocą elektronicznego formularza dostępnego:

 • Na stronie internetowej ulicabankowa.pl lub
 • Na stronach internetowych partnerów
 • Jednocześnie ze złożeniem Zapytania Wstępnego Użytkownik musi zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach w nim zawartych oraz w Polityce Prywatności.

Zapytanie wstępne jest kierowane bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Serwisu. Następnie przekazywane jest ono:

 • Bezpośrednio do Świadczeniodawcy (za wyraźną zgodą Użytkownika lub;
 • Do Świadczeniodawcy za pośrednictwem Partnera (za wyraźną zgodą Użytkownika) lub
 • Call Center Usługodawcy - wówczas przedstawiciel Usługodawcy skontaktuje się z Użytkownikiem na zasadach określonych w §8.

§8 Rozmowa telefoniczna z Call Center i Zapytanie o Produkt

Złożenie prawidłowo wypełnionego Zapytania Wstępnego może skutkować skontaktowaniem się przedstawiciela Usługodawcy (Call Center) z Użytkownikiem na numer telefonu podany przez Użytkownika w Zapytaniu Wstępnym i przeprowadzeniem z nim rozmowy telefonicznej.

Celem rozmowy telefonicznej jest:

 • Weryfikacja tożsamości Użytkownika;
 • Uzupełnienie Zapytania Wstępnego poprzez podanie przez Użytkownika dodatkowych danych. Prawidłowo uzupełnione Zapytanie Wstępne staje się ostatecznym zapytaniem, zwanym dalej: „Zapytaniem”. Ilekroć mowa jest o „Zapytaniu”, rozumie się przez to także dane osobowe objęte jego treścią.

Zaproponowanie Użytkownikowi innych usług, produktów - Ubezpieczenie, inne produkty, w tym niefinansowe. Usługodawca może zaproponować Użytkownikowi również przekazanie Zapytania do innych Świadczeniodawców, których nie zaznaczył podczas wypełnienia formularza.

Rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane przez Usługodawcę. W przypadku rozmowy rejestrowanej Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Kontynuując rozmowę Użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie rozmowy. Jeśli nie wyraża zgody, powinien natychmiast zakończyć rozmowę.

W rozmowie telefonicznej Użytkownik wyraża zgodę(-y) na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celu umożliwienia dalszego ich przekazywania Świadczeniodawcy lub jego partnerom Po dokonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności oraz udzieleniu przez Użytkownika zgód Zapytanie jest przekazywane przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego Partnera, który następnie przekazuje Zapytanie do Świadczeniodawcy. Rola Usługodawcy kończy się na przekazaniu Zapytania do systemu teleinformatycznego Partnera. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób ani jakiekolwiek skutki dalszego przetwarzania Zapytania.

Przekazanie Zapytania Partnerowi nie oznacza złożenia w imieniu Użytkownika wniosku o zawarcie umowy dotyczącej Świadczeniodawcy. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, podwykonawcą lub pracownikiem Podmiotu - jest jedynie posłańcem, który przekazuje Zapytanie.

§9 Odpowiedzialność usługodawcy

O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione i Użytkownik udowodni ten fakt.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:

 • niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu (są one wymienione w §5),
 • braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych:
 • siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);
 • niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;
 • złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;
 • przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Serwis;
 • odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
 • w innych wypadkach określonych w Regulaminie.

sługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

 • Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu.
 • Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów, za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Usługodawcy za pośrednictwem Portalu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się na Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Świadczeniodawcy.

§10 Rola Serwisu

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki skorzystania przez Użytkownika z prezentacji Świadczeniodawcy, zawarcia umowy dotyczącej Produktu, rozwiązania jej, jak i wszelkich stosunków prawnych lub faktycznych z tym związanych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z korzystania przez Użytkownika z Usług. Użytkownik ma świadomość i w pełni akceptuje, że rola Usługodawcy ogranicza się tylko i wyłącznie do zaprezentowania Użytkownikowi Produktu i ewentualnie (w przypadku skorzystania z Call Center) przekazania Zapytania (za pośrednictwem lub bez pośrednictwa Partnera) do Świadczeniodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i trafność informacji zawartych w prezentacjach Produktów. Nie gwarantuje, iż dane tam zawarte są poprawne i dokładne. Są one dostarczane Usługodawcy przez Świadczeniodawców i Usługodawca ich nie weryfikuje.

Informacje dotyczące prezentacji Świadczeniodawców, wykorzystane na potrzeby Porównywarki dotyczą subiektywnie wybranego przez Usługodawcę zbioru Produktów oferowanych na rynku polskim oraz prezentacji produktowej poszczególnych banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych, które w subiektywnej ocenie Usługodawcy, mogą być reprezentatywne. Usługodawca nie wyklucza możliwości występowania w ofercie produktowej poszczególnych Świadczeniodawców warunków, w tym bardziej preferencyjnych, i nie jest zobowiązany do jakichkolwiek działań z tym związanych.

Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikiem a Świadczeniodawcą; nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z:

 • nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości ze Świadczeniodawcą;
 • niezawarcia przez Użytkowników lub Świadczeniodawców umów;
 • nienależytego wykonania bądź niewykonanie przez Użytkowników lub Świadczeniodawców umów;
 • sprzeczności treści zamieszczonych na Serwisie z rzeczywistym stanem rzeczy;
 • prawdziwości i rzetelności informacji podawanych przez Użytkowników lub Świadczeniodawców;
 • zdolności Użytkowników i Świadczeniodawców do realizowania umów;
 • wypłacalności Użytkowników i Świadczeniodawców.

Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami a Świadczeniodawcami. Wszelkie nieporozumienia między nimi rozwiązują między sobą sam Użytkownik oraz Podmiot Finansowy. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

§11 Reklamacja

Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.

Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Usługodawca przesyła Użytkownikowi na podany przez niego w reklamacji adres e-mail.

§12 Zbycie Serwisu i zakończenie jego działalności

Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Serwis sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu.

Usługodawca może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć działalność Serwisu.

§13 Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

Ze względu na fakt, iż w Serwisie nie ma możliwości Rejestracji, i każdorazowo korzystając z Usług, Użytkownik jest obowiązany zaakceptować Regulamin, Usługodawca nie zawiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Jednakże jeśli Użytkownik złożył Zapytanie Wstępne w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to postępowanie z tym Zapytaniem odbywa się według poprzedniej wersji Regulaminu.

Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie.

Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 385(4) Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2019 r.